Политика

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Политиката на нашето дружество се гради върху базата на трите „ККК-та”:

Качество, Компетентност, Коректност,

Допълнени с необходимия технологичен срок и разумни цени.

„Инженеринг Вас Строй“ ЕООД се стреми към подобрение на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа при извършване на строителство и строително-ремонтни работи.

С въвеждането на интегрираната система за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасност и здраве при работа (ИСУ) нашите усилия са насочени към:

  • Управление на цялостната дейност и поставяне на разумни и постижими цели и задачи по качество, опазване на околната среда и осигуряване на безопасност и здраве при работа;
  • Подобряване на ефикасността на процесите обхванати от ИСУ;
  • Все по-пълно удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни в резултат на извършваните строително-монтажни работи;
  • Постигане на съответствие с всички приложими стандарти, нормативни и други изисквания за извършване на дейностите в дружеството;
  • Минимизиране на значимите рискове за здравето и безопасността при работа, като работа на открито, общи опасности строителната площадка, от травми и наранявания и др;
  • Управление на околната среда и генерираните строителни отпадъци;
  • Използване на качествени и безопасни материали за влагане в строежите;
  • Разумно използване на ресурсите;
  • Издигане на професионалната квалификация на работещите в предприятието, компетентно и професионално изпълнение на задълженията с цел постигане на по-добри резултати от извършваните дейности и осигуряване на мотивираност на персонала и съпричастност към извършваната работа;
  • Проверяване ежегодно на нашата система за управление и постигнатите цели за подобряване на качеството на услугите и продуктите и осигуряване на безопасност и здраве при работа.

С осъществяването на тази политика, ние в „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД се стремим да отговорим на високите изисквания за качествени строежи и строително-ремонтни рвботи, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, в съответствие със стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.